Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt en bewaakt als onafhankelijk adviesorgaan uw belangen als cliënt van Nicon Care. Voor de cliëntenraad staat het belang van de cliënten en hun vertegenwoordigers altijd centraal. De cliëntenraad brengt advies uit aan de directie over de thuiszorg- en dienstverlening en zijn nauw betrokken bij kwaliteitsvraagstukken en activiteiten die de kwaliteit kunnen verbeteren.

Wat kan de cliëntenraad voor u doen?
Uw ervaringen uit de praktijk en de gevolgen hiervan voor de thuiszorg wegen voor ons zwaar. Uw ervaring kan voor de organisatie van groot belang zijn bij het nemen van beslissingen ter verbetering van de thuiszorg en dienstverlening. Wij hechten veel waarde aan uw informatie, meld ons daarom uw ervaringen, suggesties en kritische opmerkingen.

Het recht op overleg
In het algemeen vergadert de cliëntenraad vier keer per jaar, daarnaast overlegt de cliëntenraad met andere deskundigen van Nicon Care. Ook heeft de cliëntenraad contact met het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden (LOC). Tijdens het overleg zal de zorgaanbieder zich laten vertegenwoordigen door de kwaliteitsmanager van Nicon Care, zodat de voorstellen ook in het kwaliteitsbeleid worden meegenomen.

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met de Cliëntenraad.

Cliëntenraad Nicon Care
Montfoorthof 82
1106 JP  Amsterdam-Zuidoost
Tel: 020-772 00 88
email: clientenraad@niconcare.nl