Kosten en financiering

 

Hulp in de huishouding

Hulp in de huishouding kan vanuit de Wmo of Wlz gefinancierd worden. Voor beide gevallen is er een eigen bijdrage verschuldigd. Voor de hoogte van de eigen bijdrage kunt u de website van het CAK (www.cak.nl) raadplegen.


Begeleiding

Begeleiding wordt door de gemeente gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of door het Zorgkantoor via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Buurtteams of Wijkteams zijn namens de gemeente verantwoordelijk voor het vaststellen van de begeleidingsvraag. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is namens de overheid belast met het toekennen van de indicaties voor de begeleiding. U kunt de begeleiding zowel in PGB als in Natura ontvangen.

Of u eigen bijdrage verschuldigd bent is van uw situatie afhankelijk. Vanuit de Wmo bent u geen eigen bijdrage verschuldigd. Voor begeleiding vanuit de Wlz bent u wel eigen bijdrage verschuldigd. U kunt op de website van het CAK (www.cak.nl) berekenen hoeveel eigen bijdrage u verschuldigd bent. 


Wijkverpleging

Wijkverpleging is te ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten die binnen de basisverzekering vallen. Om voor thuiszorg in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van een geldig indicatiebesluit afgegeven door een wijkverpleegkundige. U bent voor de wijkverpleging geen eigen bijdrage verschuldigd. 


Langdurige zorg

Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) dient u in het bezit te zijn van een geldig indicatiebesluit afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor het aanvragen, aanpassen of verlengen van een indicatie voor de thuiszorg kan een casemanager of een wijkverpleegkundige u daarbij helpen. Meestal kan uw huisarts u naar hen doorverwijzen

Wlz-zorg kunt u ontvangen in natura en vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij Zorg in Natura ontvangt u thuiszorg, waarbij in samenspraak met u, de ondersteuning wordt ingezet en uw zorgaanbieder rechtstreeks door het Zorgkantoor wordt betaald. Zij verlenen de zorg en leggen verantwoording af bij het Zorgkantoor en het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Met een PGB ontvangt u een budget waarmee u zelf thuiszorg kunt inkopen. U wordt in sommige gevallen zelfs werkgever. U huurt uw eigen personeel in op de tijden die u het beste uitkomt. Dat brengt rechten en plichten met zich mee, ofwel u moet aan het Zorgkantoor verantwoording afleggen over de gedane uitgaven. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar het Zorgkantoor in uw regio. In de regio Amsterdam kan dat via het Zilveren Kruis Zorgkantoor.