Cliënten

Nicon Care biedt haar diensten aan een ieder die dat nodig heeft. Wij hechten er veel waarde aan dat u als cliënt volledig wordt geïnformeerd over onderwerpen die van belang kunnen zijn. Zo vinden wij het belangrijk dat u weet hoe u bij ons zorg kunt aanvragen en hoe u deze zorg kunt bekostigen.

 

Indicatiestelling

Wij leveren zorg vanuit de de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Alvorens u onze ondersteuning kunt inroepen, dient u een geldig indicatie te hebben. Voor de Wlz is het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) belast met het afgeven van de indicatie. De indicatie voor ambulante ondersteuning en huishoudelijke hulp (Wmo) wordt door het Buurtteam vastgesteld. Nicon Care stelt de indicatie voor de huishoudelijke hulp vast. 

 

Financiering

De vergoeding van de zorg die u aanvraagt bij een thuiszorgorganisatie kan op 2 manieren:

• ZIN (Zorg In Natura)

• PGB (PersoonsGebondenBudget)

 

ZIN

Zorg in natura is zorg die door de zorgverlener is verleend en door het zorgkantoor, zorgverzekeraar of de gemeente direct aan de zorgaanbieder wordt betaald. Een eventuele eigen bijdrage blijft natuurlijke wel voor uw rekening.

 

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met een PGB regelt zelf uw zorg en beslist wie, wanneer, waar en hoe u zorg krijgt. De uitbetaling verloopt via de SVB. Een PGB brengt verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee.

 

Eigen bijdrage

Volwassenen die zorg vanuit de Wet langdurige zorg  krijgen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Kinderen van 0 tot en met 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van het inkomen, de leeftijd en de gezinssituatie. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) rekent uit wat per persoon de maximale eigen bijdrage is.

Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet is er geen eigen bijdrage verschuldigd.